گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۷۲ - گفتن امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه با قرین خود کی چون خدو انداختی در روی من نفس من جنبید و اخلاص عمل نماند مانع کشتن تو آن شد

 

گفت امیر المؤمنین با آن جوانکه به هنگام نبرد ای پهلوان
چون خدو انداختی در روی مننفس جنبید و تبه شد خوی من
نیم بهر حق شد و نیمی هواشرکت اندر کار حق نبود روا
تو نگاریدهٔ کف مولیستیآن حقی کردهٔ من نیستی
نقش حق را هم به امر حق شکنبر زجاجهٔ دوست سنگ دوست زن
گبر این بشنید و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی