گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰ - بیان آنک کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد

 

کشتن آن مرد بر دست حکیمنه پی اومید بود و نه ز بیم
او نکشتش از برای طبع شاهتا نیامد امر و الهام اله
آن پسر را کش خضر ببرید حلقسر آن را در نیابد عام خلق
آنک از حق یابد او وحی و جوابهرچه فرماید بود عین صواب
آنک جان بخشد اگر بکشد رواستنایبست و دست او دست […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

عشقست مرا بهینه‌تر کیش بتا
نوشست مرا ز عشق تو نیش بتا
من می‌باشم ز عشق تو ریش بتا
نه پای تو گیرم نه سر خویش بتا


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

وحشی » گزیده اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۶ - وجه برات

 

خواجه وجه برات خود بدهدتا مرا گفتگو نباید کرد
یا زرم را به کس حواله کندتا مرا هجو او نباید کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی