گنجور

عبید زاکانی » موش و گربه

 

اگر داری تو عقل و دانش و هوشبیا بشنو حدیث گربه و موش
بخوانم از برایت داستانیکه در معنای آن حیران بمانی
ای خردمند عاقل وداناقصهٔ موش و گربه برخوانا
قصهٔ موش و گربهٔ منظومگوش کن همچو در غلطانا
از قضای فلک یکی گربهبود چون اژدها به کرمانا
شکمش طبل و سینه‌اش چو سپرشیر دم و پلنگ چنگانا
از غریوش به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۶۱

 

منعمان گر پیش مهمان نعمت الوان کشندما به جای سفره، خجلت پیش مهمان می‌کشیم!


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی