گنجور

سعدی » بوستان » باب هفتم در عالم تربیت » بخش ۲۹ - حکایت

 

جوانی هنرمند فرزانه بودکه در وعظ چالاک و مردانه بود
نکونام و صاحبدل و حق پرستخط عارضش خوشتر از خط دست
قوی در بلاغات و در نحو چستولی حرف ابجد نگفتی درست
یکی را بگفتم ز صاحبدلانکه دندان پیشین ندارد فلان
برآمد ز سودای من سرخ رویکز این جنس بیهوده دیگر مگوی
تو در وی همان عیب دیدی که هستز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۸۰

 

کفارهٔ شراب خوریهای بی حسابهشیار در میانهٔ مستان نشستن است


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۵۷

 

از حادثه لرزند به خود قصر نشینانما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی