گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

سخن گوینده پیر پارسی خوانچنین گفت از ملوک پارسی دان
که چون خسرو به ارمن کس فرستادبه پرسش کردن آن سرو آزاد
شب و روز انتظار یار می‌داشتامید وعده دیدار می‌داشت
به شام و صبح اندر خدمت شاهکمر می‌بست چون خورشید و چون ماه
چو تخت آرای شد طرف کلاهشز شادی تاج سر می‌خواند شاهش
گرامی بود بر چشم جهاندارچنین […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی