گنجور

سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۱۵ - اندر معنی عدل و ظلم و ثمرهٔ آن

 

خبرداری از خسروان عجمکه کردند بر زیردستان ستم؟
نه آن شوکت و پادشایی بماندنه آن ظلم بر روستایی بماند
خطا بین که بر دست ظالم برفتجهان ماند و با او مظالم برفت
خنک روز محشر تن دادگرکه در سایهٔ عرش دارد مقر
به قومی که نیکی پسندد خدایدهد خسروی عادل و نیک رای
چو خواهد که ویران شود عالمیکند ملک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی