گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۱ - در معنی این حدیث کی اغتنموا برد الربیع الی آخره

 

گفت پیغامبر ز سرمای بهارتن مپوشانید یاران زینهار
زانک با جان شما آن می‌کندکان بهاران با درختان می‌کند
لیک بگریزید از سرد خزانکان کند کو کرد با باغ و رزان
راویان این را به ظاهر برده‌اندهم بر آن صورت قناعت کرده‌اند
بی‌خبر بودند از جان آن گروهکوه را دیده ندیده کان بکوه
آن خزان نزد خدا نفس و هواستعقل و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی