گنجور

سعدی » بوستان » باب هفتم در عالم تربیت » بخش ۲۱ - گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان

 

زن خوب فرمانبر پارساکند مرد درویش را پادشا
برو پنج نوبت بزن بر درتچو یاری موافق بود در برت
همه روز اگر غم خوری غم مدارچو شب غمگسارت بود در کنار
کرا خانه آباد و همخوابه دوستخدا را به رحمت نظر سوی اوست
چو مستور باشد زن و خوبرویبه دیدار او در بهشت است شوی
کسی بر گرفت از جهان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی