گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » باز گشتن شاه موبد از کهستان به خراسان

 

خوشا جایا بر و بوم خراسان
درو باش و جهان را می خور آسان
زبان پهلوی هر کام شناسد
خواسان آن بود کز وی خور آسد
خور آسد پهلوی باشد خود آید
عراق و پارس را خور زو بر آید
خراسان را بود معنی خور آیان
کجا از وی خور آید سوی ایران
چه خوش نامست و چه خوش آب خاکست
زمین و آب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فخرالدین اسعد گرگانی