گنجور

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانه

 

خواجه یکی شب به تمنای جنسزد دو سه دم با دو سه ابنای جنس
یافت شبی چون سحر آراستهخواستهای به دعا خواسته
مجلسی افروخته چون نوبهارعشرتی آسوده‌تر از روزگار
آه بخور از نفس روزنششرح ده یوسف و پیراهنش
شحنه شب خون عسس ریختهبر شکرش پر مگس ریخته
پرده شناسان به نوا در شگرفپرده نشینان به وفا در شگرف
پای سهیل از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی