گنجور

نظامی » خمسه » خردنامه » بخش ۳۹ - سوگند نامه اسکندر به سوی مادر

 

مغنی دگر باره بنواز رودبه یادآر از آن خفتگان در سرود
ببین سوز من ساز کن ساز تومگر خوش بخفتم برآواز تو
چو برگل شبیخون کند زمهریربه طفلی شود شاخ گلبرگ پیر
نشاید شدن مرگ را چاره‌سازدر چاره برکس نکردند باز
تب مرگ چون قصد مردم کندعلاج از شناسنده پی گم کند
چو شب را گزارش درآمد به زیستبخندید خورشید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی