گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » کارهای ما

 

نخوانده فرق سر از پای، عزم کو کردیمنکرده پرسش چوگان، هوای گو کردیم
بکار خویش نپرداختیم، نوبت کارتمام عمر، نشستیم و گفتگو کردیم
بوقت همت و سعی و عمل، هوس راندیمبروز کوشش و تدبیر، آرزو کردیم
عبث به چه نفتادیم، دیو آز و هویهر آنچه کرد، بدیدیم و همچو او کردیم
بسی مجاهده کردیم در طریق نفاقببین چه بیهده […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی