گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - تجدید مطلع

 

گرت هواست که دایم درین وسیع فضابود قضا به رضایت بده رضا به قضا
هوا بهر چه رضا ده شود مشو راضیخدا بهر چه نه راضی بود مباش رضا
مریض جهلی از آن کت هوس بود نشکیبکه جز غذای مضر نیست مرضی مرضا
نشان رخصت عیشت نویسد ارشه دلطلب نمای ز دستور عقل هم امضا
بگرد مفسد مسری مرض […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی