گنجور

سعدی » بوستان » در نیایش خداوند » بخش ۲ - فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام

 

کریم السجایا جمیل الشیمنبی البرایا شفیع الامم
امام رسل، پیشوای سبیلامین خدا، مهبط جبرئیل
شفیع الوری، خواجه بعث و نشرامام الهدی، صدر دیوان حشر
کلیمی که چرخ فلک طور اوستهمه نورها پرتو نور اوست
شفیع مطاع نبی کریمقسیم جسیم نسیم وسیم
یتیمی که ناکرده قرآن درستکتب خانهٔ چند ملت بشست
چو عزمش برآهخت شمشیر بیمبه معجز میان قمر زد دو نیم
چو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی