گنجور

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۷ - نعت دوم

 

ای تن تو پاک‌تر از جان پاکروح تو پرورده روحی فداک
نقطه گه خانه رحمت توئیخانه بر نقطه زحمت توئی
راهروان عربی را تو ماهیاوگیان عجمی را تو راه
ره به تو یابند و تو ره ده نه‌ایمهتر ده خود تو و در ده نه‌ای
چون تو کریمان که تماشا کنندرستی تنها نه به تنها کنند
از سر خوانی که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی