گنجور

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳ - در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد وزیر سلطان مسعود

 

المنة لله که این ماه خزانستماه شدن و آمدن راه رزانست
از بسکه درین راه رز انگور کشاننداین راه رز ایدون چو ره کاهکشانست
چون قوس قزح برگ رزان رنگبر نگنددر قوس قزح خوشهٔ انگور گمانست
آبی چو یکی کیسگکی از خز زردستدر کیسه یکی بیضهٔ کافور کلانست
واندر دل آن بیضهٔ کافور ریاحیده نافه و ده نافگک مشک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۹ - در وصف شراب فرماید

 

ای باده! فدای تو همه جان و تن منکز بیخ بکندی ز دل من حزن من
خوبست مرا کار به هر جا که تو باشیبیداری من با تو خوشست و وسن من
با تست همه انس دل و کام حیاتمبا تست همه عیش تن و زیستن من
هر جایگهی کآنجا آمد شدن تستآنجا همه گه باشد آمد شدن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۹ - مادر می

 

مادر می را بکرد باید قربانبچهٔ او را گرفت و کرد به زندان
بچهٔ او را ازو گرفت ندانیتاش نکویی نخست و زو نکشی جان
جز که نباشد حلال دور بکردنبچهٔ کوچک ز شیر مادر و پستان
تا نخورد شیر هفت مه به تمامیاز سر اردیبهشت تا بن آبان
آن گه شاید ز روی دین و ره دادبچه به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی