گنجور

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر

 

ترا دانش و دین رهاند درستدر رستگاری ببایدت جست
وگر دل نخواهی که باشد نژندنخواهی که دایم بوی مستمند
به گفتار پیغمبرت راه جویدل از تیرگیها بدین آب شوی
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحیخداوند امر و خداوند نهی
که خورشید بعد از رسولان مهنتابید بر کس ز بوبکر به
عمر کرد اسلام را آشکاربیاراست گیتی چو باغ بهار
پس […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فردوسی
 

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱

 

شکر و سپاس و منت و عزت خدای راپروردگار خلق و خداوند کبریا
دادار غیب دان و نگهدار آسمانرزاق بنده‌پرور و خلاق رهنما
اقرار می‌کند دو جهان بر یگانگیشیکتا و پشت عالمیان بر درش دو تا
گوهر ز سنگ خاره کند، لؤلؤ از صدففرزند آدم از گل و برگ گل از گیا
سبحان من یمیت و یحیی و لاالهالا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی