گنجور

نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۱۶ - پیکار اسکندر با لشگر زنگبار

 

بیا ساقی آن می‌که رومی وشستبه من ده که طبعم چو زنگی خوشست
مگر با من این بی محابا پلنگچو رومی و زنگی نباشد دو رنگ
فریبنده راهی شد این راه دورکه بر چرخ هفتم توان دید نور
درین ره فرشته زره می‌رودکه آید یکی دیو و ده می‌رود
به معیار این چارسو رهروینسنجد دو جو تا ندزدد جوی
قراضه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی