گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۵ - جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او

 

گفت بسم الله بیا تا او کجاستپیش در شو گر همی گویی تو راست
تا سزای او و صد چون او دهمور دروغست این سزای تو دهم
اندر آمد چون قلاووزی به پیشتا برد او را به سوی دام خویش
سوی چاهی کو نشانش کرده بودچاه مغ را دام جانش کرده بود
می‌شدند این هر دو تا نزدیک چاهاینت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی