گنجور

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

شیخ سمعان پیرعهد خویش بوددر کمال از هرچ گویم بیش بود
شیخ بود او در حرم پنجاه سالبا مرید چارصد صاحب کمال
هر مریدی کان او بود ای عجبمی‌نیاسود از ریاضت روز و شب
هم عمل هم علم با هم یار داشتهم عیان کشف هم اسرار داشت
قرب پنجه حج بجای آورده بودعمره عمری بود تا می‌کرده بود
خود صلوة […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار