گنجور » برچسبها » ترجمه

گنجور

سعدی » بوستان » باب چهارم در تواضع » بخش ۶ - حکایت دانشمند

 

فقیهی کهن جامه‌ای تنگدستدر ایوان قاضی به صف برنشست
نگه کرد قاضی در او تیز تیزمعرف گرفت آستینش که خیز
ندانی که برتر مقام تو نیستفروتر نشین، یا برو، یا بایست
نه هرکس سزاوار باشد به صدرکرامت به فضل است و رتبت به قدر
دگر ره چه حاجت به پند کست؟همین شرمساری عقوبت بست
به عزت هر آن کو فروتر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی