گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶

 

هر که چون خر فتنهٔ خواب و خور استگرچه مردم صورت است آن هم خر است
ای شکم پر نعمت و جانت تهیچون کنی بیداد؟ کایزد داور است
گر تو را جز بت‌پرستی کار نیستچون کنی لعنت همی بر بت‌پرست؟
آزر بت‌گر توی کز خز و بزتنت چون بت پر ز نقش آزر است
گر درخت از بهر بر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو