گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » کیفر بی هنر

 

بخویش، هیمه گه سوختن بزاری گفتکه ای دریغ، مرا ریشه سوخت زین آذر
همیشه سر بفلک داشتیم در بستانکنون چه رفت که ما را نه ساق ماند و نه سر
خوش آنزمان که مرا نیز بود جایگهیمیان لاله ونسرین و سوسن و عبهر
حریر سبز بتن بود، پیش از این ما راچه شد که جامه گسست و سیاه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی