گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را

 

شه چو عجز آن حکیمان را بدیدپا برهنه جانب مسجد دوید
رفت در مسجد سوی محراب شدسجده‌گاه از اشک شه پر آب شد
چون به خویش آمد ز غرقاب فناخوش زبان بگشاد در مدح و دعا
کای کمینه بخششت ملک جهانمن چه گویم چون تو می‌دانی نهان
ای همیشه حاجت ما را پناهبار دیگر ما غلط کردیم راه
لیک گفتی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی