گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۱۳۵ - اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا

 

آمده اول به اقلیم جمادوز جمادی در نباتی اوفتاد
سالها اندر نباتی عمر کردوز جمادی یاد ناورد از نبرد
وز نباتی چون به حیوانی فتادنامدش حال نباتی هیچ یاد
جز همین میلی که دارد سوی آنخاصه در وقت بهار و ضیمران
هم‌چو میل کودکان با مادرانسر میل خود نداند در لبان
هم‌چو میل مفرط هر نو مریدسوی آن پیر جوانبخت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی