گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳

 

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایینروم جز به همان ره که توام راه نمایی
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم که به توحید سزایی
تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداریاحد بی زن و جفتی ملک کامروایی
نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجتتو جلیل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی