گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۳ - دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنق

 

شاه روزی رسیده بود ز دشتدر خورنق به خرمی می‌گشت
حجره‌ای خاص دید در بستهخازن از جستجوی آن رسته
شه در آن حجره نانهاده قدمخاصگان و خزینه‌داران هم
گفت این خانه قفل بسته چراستخازن خانه کو کلید کجاست
خازن آمد به شه سپرد کلیدشاه چون قفل بر گشاد چه دید
خانه‌ای دید چون خزانه گنجچشم بیننده زو جواهر سنج
خوشتر از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی