گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

جز نقش تو در نظر نیامد ما راجز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدتحقا که به چشم در نیامد ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

من باکمر تو در میان کردم دستپنداشتمش که در میان چیزی هست
پیداست از آن میان چو بربست کمرتا من ز کمر چه طرف خواهم بربست


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶

 

ای سایهٔ سنبلت سمن پروردهیاقوت لبت در عدن پرورده
همچون لب خود مدام جان می‌پرورزان راح که روحیست به تن پرورده


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵

 

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادستمرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست
میان او که خدا آفریده است از هیچدقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست
به کام تا نرساند مرا لبش چون ناینصیحت همه عالم به گوش من بادست
گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیستاسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست
اگر چه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴

 

جمالت آفتاب هر نظر بادز خوبی روی خوبت خوبتر باد
همای زلف شاهین شهپرت رادل شاهان عالم زیر پر باد
کسی کو بسته زلفت نباشدچو زلفت درهم و زیر و زبر باد
دلی کو عاشق رویت نباشدهمیشه غرقه در خون جگر باد
بتا چون غمزه‌ات ناوک فشانددل مجروح من پیشش سپر باد
چو لعل شکرینت بوسه بخشدمذاق جان من ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۵

 

گفتند خلایق که تویی یوسف ثانیچون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی
شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویمای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی
تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچههرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی
صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کامچون سوسن آزاده چرا جمله زبانی
گویی بدهم کامت و جانت بستانمترسم ندهی کامم و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰

 

ای دست جفای تو چو زلف تو دراز
وی بی‌سببی گرفته پای از من باز
ای دست از آستین برون کرده به عهد
وامروز کشیده پای در دامن باز


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰

 

جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدمبه مردمی که گر از مردمی اثر دیدم
مگر که مرد وفادار از جهان گم شدوفا ز مردم این عهد هیچ اگر دیدم
ز من مپرس که آخر چه دیدی از دورانهر آن چه دیدم این نکته مختصر دیدم
بدین صحیفهٔ مینا به خامهٔ خورشیدنبشته یک سخن خوش به آب زر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در شکایت روزگار و بی‌وفایی مردم

 

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفازین هر دو مانده نام چو سیمرغ و کیمیا
شد راستی خیانت و شد زیرکی سفهشد دوستی عداوت و شد مردمی جفا
گشته‌ست باژگونه همه رسمهای خلقزین عالم نبهره و گردون بی‌وفا
هر عاقلی به زاویه‌ای مانده ممتحنهر فاضلی به داهیه ای گشته مبتلا
آنکس که گوید از ره معنی کنون همیاندر میان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۴۰

 

در حدود ری یکی دیوانه بودسال و مه کردی به کوه و دشت گشت
در بهار و دی به سالی یک دو بارآمدی در قلب شهر از طرف دشت
گفت ای آنان که تان آماده بودگاه قرب و بعد این زرینه طشت
توزی و کتان به گرما پنج و ششقندز و قاقم به سرما هفت و هشت
گر شما […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۵۳

 

در جهان با مردمان دانی که چون باید گذاشتآن قدر عمری که دارد مردم آزاد مرد؟
کاستینها تر کنند از بهر او از آب گرمفی‌المثل گر بگذرد بر دامنش از باد سرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۹۰

 

چنان زندگانی کن ای نیکرایبه وقتی که اقبال دادت خدای
که خایند از بهرت انگشت دستگرت بر زمین آید انگشت پای


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۲۳ - فی‌الحکمة والنصیحة

 

در حدود ری یکی دیوانه بودسال و مه کردی به سوی دشت گشت
در تموز و دی به سالی یک دو بارآمدی در قلب شهر از طرف دشت
گفتی ای آنان کتان آماده بودزیر قرب و بعد ازین زرینه طشت
قاقم و سنجاب در سرما سه چارتوزی و کتان به گرما هفت و هشت
گر شما را با نوایی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۷۳ - در نصیحت

 

در جهان با مردمان دانی که چون باید گذاشتآن قدر عمری که یابد مردم آزاد مرد
کاستینها در غم او ترکنند از آب گرمفی‌المثل گز بگذرد بر دامن او باد سرد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۳۹

 

چنان زندگانی کن ای نیک‌رایبه وقتی که اقبال دادت خدای
که خایند از بهرت انگشت دستگرت بر زمین آمد انگشت پای


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۱

 

ای دست تو در جفا چو زلف تو درازوی بی‌سببی گرفته پای از من باز
دی دست زاستین برون کرده به عهدوامروز کشیده پای در دامن ناز


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

عبدالواسع جبلی » گزیدهٔ اشعار » قصاید » شکایت

 

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا

شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه

شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا

گشته‌ست باشگونه همه رسمهای خلق

زین عالم نبهره و گردون بی‌وفا

هر عاقلی به زاویه‌ای مانده ممتحن

هر فاضلی به داهیه‌ای گشته مبتلا

وآن کس که گوید از ره دعوی کنون همی

کاندر میان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عبدالواسع جبلی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

جز نقش تو در نظر نیامد مارا
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب ار چه خوش آید همه را در عهدش
حقا که به چشم در نیامد ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

من با کمر تو در میان کردم دست
پنداشتمش که در میان چیزی هست
پیداست کز آن میان چه بر بست کمر
تا من ز کمر چه طرف بر خواهم بست


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

 

ای سایه سنبلت سمن پرورده،
یاقوت تو را در عدن پرورده،
همچون لب خود مدام جان می‌پرور
ز آن راح که روحی است بدن پرورده


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی