گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۹ - در نعت امام هشتم (ع)

 

دین را حرمیست در خراساندشوار ترا به محشر آسان
از معجزهای شرع احمداز حجتهای دین یزدان
همواره رهش مسیر حاجتپیوسته درش مشیر غفران
چون کعبه پر آدمی ز هر جایچون عرش پر از فرشته هزمان
هم فر فرشته کرده جلوههم روح وصی درو به جولان
از رفعت او حریم مشهداز هیبت او شریف بنیان
از دور شده قرار زیرانزدیک بمانده دیده […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی