گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - در ذکر مراجعت سلطان محمود از فتح سومنات

 

یمین دولت شاه زمانه با دل شادبه فال نیک کنون سوی خانه روی نهاد
بتان شکسته و بتخانه‌ها فکنده ز پایحصارهای قوی بر گشاده لاد از لاد
هزار بتکده کنده قوی‌تر از هرماندویست شهر تهی کرده خوشتر از نوشاد
گذاره کرده بیابانهای بی‌فرجامسپه گذاشته از آبهای بی فرناد
گذشته با بنه زانجا که مایه گیرد ابررسیده با سپه آنجا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۳

 

سرو من سنبل تر بر زده بر گل پرچین
بستده لشکر رومش ز حبش لشکر چین
رسته و بسته به دست بت من سنبل‌تر
وز سرش رسته فرو هشته دو صد سنبل چین
حلقه در حلقه گره در گره و بند به بند
پیچ در پیچ و زره در زره و چین در چین
در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی