گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » درخت بی بر

 

آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روزاز جور تبر، زار بنالید سپیدار
کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخیاز تیشهٔ هیزم شکن و ارهٔ نجار
این با که توان گفت که در عین بلندیدست قدرم کرد بناگاه نگونسار
گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بسکاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار
تا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی