گنجور

نظامی » خمسه » شرف نامه » بخش ۷ - در شرف این نامه بر دیگر نامه‌ها

 

بیا ساقی از سر بنه خواب رامی ناب ده عاشق ناب را
میی گو چو آب زلال آمده استبهر چار مذهب حلال آمده است
دلا تا بزرگی نیاری به دستبه جای بزرگان نشاید نشست
بزرگیت باید در این دسترسبه یاد بزرگان برآور نفس
سخن تا نپرسند لب بسته دارگهر نشکنی تیشه آهسته‌دار
نپرسیده هر کو سخن یاد کردهمه گفته خویش […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی