گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند

 

قصهٔ رنجور و رنجوری بخواندبعد از آن در پیش رنجورش نشاند
رنگ روی و نبض و قاروره بدیدهم علاماتش هم اسبابش شنید
گفت هر دارو که ایشان کرده‌اندآن عمارت نیست ویران کرده‌اند
بی‌خبر بودند از حال دروناستعیذ الله مما یفترون
دید رنج و کشف شد بروی نهفتلیک پنهان کرد وبا سلطان نگفت
رنجش از صفرا و از سودا نبودبوی هر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی