گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۰ - در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی

 

دل من همی داد گفتی گواییکه باشد مرا روزی از تو جدایی
بلی هر چه خواهد رسیدن به مردمبر آن دل دهد هر زمانی گوایی
من این روز را داشتم چشم وزین غمنبوده‌ست با روز من روشنایی
جدایی گمان برده بودم ولیکننه چندانکه یکسو نهی آشنایی
به جرم چه راندی مرا از در خودگناهم نبوده‌ست جز بیگنایی
بدین زودی از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی