گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۲۴ - نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعه حلب

 

گفت آری لیک کو دور یزیدکی بدست این غم چه دیر اینجا رسید
چشم کوران آن خسارت را بدیدگوش کران آن حکایت را شنید
خفته بودستید تا اکنون شماکه کنون جامه دریدیت از عزا
پس عزا بر خود کنید ای خفتگانزانک بد مرگیست این خواب گران
روح سلطانی ز زندانی بجستجامه چه درانیم و چون خاییم دست
چونک ایشان خسرو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰۰

 

زنده می‌سوزد برای مرده در هندوستاندل نمی‌سوزد در این کشور عزیزان را به هم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی