گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۴۴ - حکایت آن زن کی گفت شوهر را کی گوشت را گربه خورد شوهر گربه را به ترازو بر کشید گربه نیم من برآمد گفت ای زن گوشت نیم من بود و افزون اگر این گوشتست گربه کو و اگر این گربه است گوشت کو

 

بود مردی کدخدا او را زنیسخت طناز و پلید و ره‌زنی
هرچه آوردی تلف کردیش زنمرد مضطر بود اندر تن زدن
بهر مهمان گوشت آورد آن معیلسوی خانه با دو صد جهد طویل
زن بخوردش با کباب و با شرابمرد آمد گفت دفع ناصواب
مرد گفتش گوشت کو مهمان رسیدپیش مهمان لوت می‌باید کشید
گفت زن این گربه خورد آن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی