خیالی بخارایی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۱

گفتمش صد قدم توانی رفت

نفسی رفت و بی قدمتر گشت