اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » مصراعها و ابیات پراکنده و ناقص » شمارهٔ ۸

گفتم که تو را کجا توانم دیدن

گفتا که مرا کجا توانی دیدن