بابافغانی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۶

دمی کز تن جدا سازد سرم تیغ جفای تو

تن زارم روان در سجده افتد پیش پای تو