بابافغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

من می نه پی دفع خرد می نوشم

حقا که بدفع خوی بد می کوشم

عیبست مرا که خود گریزانم ازو

این عیب ز دیده های خود می پوشم