بابافغانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷

جام می و بزم عشرت از میخواران

فردوس جزای عمل هشیاران

نظاره ی سرو و ارغوان از یاران

عشاق و خیال آتشین رخساران