ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۵

گوش سوی حرف من از رحم جانانم نکرد

خواست داند درد من دانست و درمانم نکرد