ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۲

میر مادر منزل مردم بسی گرمی ولی

داری اندر منزل خود مشرب ورای دگر

گر کنی در منزل خود نیز گرمی باک نیست

چون نداریم از تو جز گرمی تمنای دگر

آفتاب عالمی می بایدت چون آفتاب

گرمی اندر خانه جزو بیش از جای دگر