دقیقی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵

زان مرکّب که کالبد از نور

لیکن او را روان و جان ازنار

زان ستاره که مغربش دهنست

مشرق او را همیشه بر رخسار