دقیقی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱

مدیح تا به بر من رسید عریان بود

ز فرّ و زینت من یافت طیلسان و ازار