ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ۶۵ - ایضاً

الهی انت خلاق البرایا

و وهاب النهاب بلا امتنان

انلنی فی الدنیی عرضا مصونا

برغم الحاسدین بلا هوان

و لا تشمت عداتی و کن بی

حفیظا من تصاریف الزمان