ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ۵۴ - ترجمه

مرا چه گفت یکی گفت در زمانه توئی

بدیهه گوی کلام از معانی و صورش

چرا مدیحه سرای رضا همی نشوی

که در جهان نبود کس بپاکی گهرش

بگفتمش که نیارم ستود امامی را

که جبرئیل امین بود خادم پدرش