ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ٢۶ - ترجمه

نزد کریم راز ودیعت اگر نهی

نزد کرام خلق بود راز سر بمهر

در خانه ایست بسته دروگم شده کلید

رازیکه نزد من بود آنخانه در بمهر