ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ١٨ - ترجمه

چو دنیا کند با تو بخشش تو نیز

ببخشش که گردان بود روزگار

نه از جود یابد چو آمد کمی

نه بخلش بود چون رود کوشدار