ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ١٢ - ترجمه

در بذل طعام کوش و افشای سلام

شبها بنماز کوش و الناس ینام

با خویش گشاده کن ره وصلت خویش

پس رو بسلامت بسوی دار سلام